Site menu:Súkromný školský internát


Rada žiackej samosprávy

RŽS je poradný a nápomocný orgán vedenia SŠI. Svoju činnosť zameriava na organizovanie výchovno-vzdelávacích činností pre žiakov, bývajúcich v tomto zariadení.

Za veľmi prospešnú činnosť RŽS možno považovať jej participáciu pri skrášľovaní ubytovacích priestorov ako aj celého okolia SŠI, ale tiež na spolukontrole dodržiavania hygienických zásad, vyplývajúcich z Vnútorného poriadku SŠI.

Pri RŽS pracuje päť komisií, a to:
- komisia pre kultúrnu činnosť
- komisia pre športovú činnosť
- komisia pre verejno-prospešnú činnosť
- komisia stravovacia
- komisia zdravotná