Site menu:Súkromný školský internát


1. Večer regiónov

Ciele projektu:
- pestovať národnú hrdosť,
- zachovávať a prehlbovať lásku k tradíciám,
- podporovať tvorivosť, sebarealizáciu a súťaživosť

Aktivity:

 • Prehliadka ľudovej tvorivosti regiónu - spev, tanec
 • Večer s príbehmi - vlastná tvorba v nárečí
 • Ako varili naše babičky - príprava a ochutnávka jedál
 • Zabudnuté remeslá - maľovanie kraslíc, práca s drôtom, pletenie košíkov, maľovanie na sklo...


  2. Zdravý internát

  Ciele projektu:
  - podporovať zdravý životný štýl
  - zlepšovať a chrániť životné prostredie
  - eliminovať pasívne trávenie voľného času
  - vytvárať pozitívne medziľudské vzťahy

  Aktivity:

 • Deň zdravia - prevencia pred civilizačnými chorobami
 • Zelenina na tanieri - šaláty, výstavka, ochutnávka
 • Ovocný deň - všeličo z ovocia - šťavy, šaláty, karving, výstavka
 • Cestoviny na rôzne spôsoby - jednoduché jedlá, dekorácie z cestovín
 • Naj nápoj - mlieko - tvorivé dielne, ukážky výroby syra, zhotovenie panelu
 • Vieme čo jeme? - kvíz


  3. Červené stužky

  Ciele projektu:
  - zvýšiť informovanosť žiakov o problematike HIV/AIDS
  - viesť mladých ľudí k zdravému životné štýlu a k prevencii látkových i nelátkových závislostí a chorôb spojených s uvedenou problematikou
  - vyjadriť solidaritu s chorými na AIDS

  Aktivity:

 • premietanie filmov Anjeli, In your face - rozbor
 • zhotovenie panelov s problematikou boja proti AIDS
 • prednášky a besedy o HIV/AIDS
 • zapojenie sa do Celoslovenskej výtvarnej súťaže
 • zhotovenie a nosenie červených stužiek
 • finančný príspevok na podporu boja proti AIDS vo svete


  4. Nesieme Vám radosť alebo (Potešme srdiečka)

  Ciele projektu:
  - formovať a prehlbovať prosociálne správanie sa žiakov, empatiu, toleranciu, úctu a nezištnú pomoc iným

  Aktivity:

 • Mosty priateľstva - hry v ŠKD a MŠ
 • Jeseň života - návšteva DSS s kultúrnym programom
 • Druhá šanca -návšteva resocializačného zariadenia a krízového centra
 • Potešme srdiečka - návšteva detí v DD


  5. Život je vzácny

  Ciele projektu:
  - šíriť myšlienku darcovstva krvi
  - zvyšovať záujem žiakov o ochranu zdravia
  - podporovať aktívne darcovstvo
  - zapojenie sa do celoslovenskej kampane darovania krvi

  Aktivity:

 • Bol raz jeden život - videoprojekcia, rozbor
 • Postoj a záujem žiakov o darcovstvo krvi - anketa
 • Beseda s odborníkom
 • Zhotovenie informačných panelov
 • Darovanie krvi - Študentská a Valentínska kvapka krvi
 • Odvážny zdravotník - kvíz


  6. Zbieram baterky

  Ciele projektu:
  - ukázať žiakom potrebu triedenia odpadu a zberu prenosných použitých batérií a akumulátorov
  - chrániť životné prostredie
  - posilniť environmentálne cítenie žiakov a podporovať zdravú súťaživosť

  Aktivity:

 • oboznámenie žiakov s nepriaznivým vplyvom batérií na životné prostredie a možnosťou ich likvidácie a následného zhodnotenia - rozhlasové vysielanie
 • zhotovenie panelu
 • zber malých prenosných batérií v SŠI


  7. Internátna olympiáda

  Ciele projektu:
  - poskytnúť možnosť športového vyžitia a efektívneho trávenia voľného času ubytovaným žiakom v SŠI
  - zefektívniť primárnu prevenciu pred negatívnymi celospoločenskými javmi

  Aktivity:

 • Nedobytná pevnosť - športovo-vedomostná súťaž
 • Silový trojboj
 • Súťaže - stolný tenis, šach, biliard, stolový futbal, bedminton ...
 • Osobnosti športu - kvíz
 • Zumba pre všetkých
 • Zábavný večer - spevavý reportér, pantomíma športu, žonglovanie s loptou...


  8. Hľadanie vianočného pokladu

  Ciele projektu:
  - využitie hier pre rozvoj osobnosti
  - sprostredkovanie zážitku a poznania
  - rozvoj fantázie, tvorivosti, empatie a spolupráce

  Aktivity:

 • Strážny anjel - kreatívna hra
 • Najkrajšia ikebana - tvorivé dielne, výstavka
 • Padá vločka biela - súťaž o naj pohľadnicu, ozdobu, výzdobu, stromček
 • Čakanie na Vianoce - spoločenský večer
 • Vôňa vianočného pečiva - medovníkový bazár