Site menu:Súkromný školský internát

Prioritným cieľom vedenia ŠI a pedagogických zamestnancov je sústavne skvalitňovať úroveň výchovno-vzdelávacieho procesu, vytvárať priaznivé podmienky na sebarealizáciu žiakov, rozvíjať ich schopnosti, vštepovať pozitívne ľudské myslenie so zreteľom na humanizáciu a demokratizáciu vo všetkých oblastiach výchovy a vzdelávania.

Výchovno-vzdelávacie aktivity realizujeme prostredníctvom štyroch tematických oblastí, ktoré sú úzko späté a navzájom sa prelínajú. Plnenie úloh jednej napomáha plneniu úloh ďalších oblastí.

V spoločensko-vednej oblasti vedieme žiakov k systematickému vzdelávaniu, kvalitnej príprave na budúce povolanie, učíme ich, ako si chrániť zdravie, spolunažívať v užšom či širšom kolektíve, vštepujeme žiakom normy spoločenského správania sa, zmysel pre povinnosť, zodpovednosť a čestné konanie, formujeme pozitívny vzťah k spoločnosti v duchu ideálov humanity a demokracie, rozvíjame a upevňujeme právne vedomie, pestujeme vlastenecké cítenie, prehlbujeme lásku k vlasti a národu, učíme poznávať históriu národa a jeho osobností.

Výchovno-vzdelávacie aktivity realizujeme formou tematických popoludní, ilustrovaných prednášok a prednáškových cyklov, besied, kvízov, exkurzií, prezentácií, argumentácií, diskusných večerov, tvorby projektov, mediácie konfliktov, autoreflexiou, testami sebapoznania a sebahodnotenia, empatickej analýzy, riadených rozhovorov, tvorivej dramatiky, hrania rolí, aktívneho počúvania a pod. Tieto majú žiaci možnosť viac rozvíjať v záujmových útvaroch:

 • Ozveny mladých
 • Cestovanie minulosťou
 • Zabudnuté remeslá
 • Quo vadis, homo?
 • Mám básničku na jazýčku
 • Inťáková partička

  Obsahovým zameraním kultúrno-spoločenskej oblasti je rozvíjať tvorivé schopnosti a zručnosti žiakov, talent a umelecké schopnosti, individuálne záujmy, obrazotvornosť a fantáziu, vzťah k umeniu, posilniť úctu ku kultúrnym národným hodnotám, kultivovať estetické návyky, kultúru správania sa, obliekania, bývania, prejavu a vystupovania, podnecovať a vychovávať žiakov k tvorbe a ochrane životného prostredia, aktívne zapájať žiakov do skrášľovania izieb, spoločenských priestorov a celého ŠI.

  Na sebarealizáciu žiakov využívame zábavné spoločenské hry, kvízy, súťaže, diskotéky, informačné večery, bedeker, praktické ukážky, vlastná tvorba, záujmový útvar, fórum invencie, prezentácia činnosti, nácvik kultúrnych programov, tvorivá dramatika, hranie rolí, videoprojekcie, výstavy, návštevy kultúrnych podujatí, individuálne rozhovory, diskusie, minipríbehy a pod. Svoje schopnosti a talent môžu ďalej rozvíjať a uplatniť cez záujmové útvary:

 • Venček z piesní
 • Vo víre tanca
 • Hudba je náš život
 • Za kamerou
 • Tvorivá dramatika
 • Kultúrny Montmart


  V rámci technicko-vzdelávacích činností vytvárame žiakom podmienky pre tvorivú pracovnú činnosť, rozvíjanie technických zručností, vytváranie kladného vzťahu k práci, zapájanie žiakov do spoločensky prospešnej práce, rozvíjame teoretické vedomosti štúdiom odbornej literatúry a efektívnymi spôsobmi učenia sa, podporujeme aktívnu účasť na spoločensky užitočnej práci, motivujeme žiakov k tvorbe vlastných audio programov zo života SŠI, k spolupráci a význame zodpovednosti za vykonanú prácu.

  Z foriem a metód sa nám osvedčili - práca v záujmových útvaroch technického charakteru, motivácia príkladom, povzbudenie, subsidiarita, reflexia, tréning, svojpomocné opravy inventáru, technicko-umelecké aktivity, ručné práce, tvorivé dielne, výstavy a prezentácie prác žiakov, návštevy výstav a expozícií, exkurzie, súťaže, fotografovanie, filmovanie a tvorba videorelácií, brigády, názorná agitácia a propagácia, práca s aparatúrou, skrášľovanie priestorov ŠI, jeho okolia a tieto môžu žiaci využívať vo výchovnej skupine ale aj v záujmových útvaroch:

 • Nápady pre šikovné ruky
 • Hrnček var!
 • Veselá vareška
 • Pečieme s láskou
 • Ihlou a háčikom
 • Internet v malíčku
 • Letom, svetom @ internetom
 • Remeslo má zlaté dno
 • Ako rastie kvet

  Prostredníctvom telovýchovno-zdravotných aktivít sa snažíme u žiakov upevňovať a formovať zdravé sebavedomie, podporovať a rozvíjať záujem o svoje zdravie, telesný a duševný vývoj, formovať pozitívny vzťah k svojmu zdraviu vhodným športovaním, racionálnym stravovaním, pohybom na čerstvom vzduchu, otužovanie a posilňovanie organizmu, zbavovaním sa stresu, stereotypu životného štýlu, relaxáciou a pod. To sú základné úlohy, ktoré sa prelínajú celým obsahom tejto oblasti. Neoddeliteľnou súčasťou je aj zohľadňovanie a dodržiavanie zásad bezpečnosti a ochrany zdravia. Poskytovaním možnosti výberu telovýchovných aktivít a pravidelným pedagogickým pôsobením v tejto oblasti sa kontinuálne uskutočňuje preventívna výchova žiakov proti konzumnému spôsobu života.

  Obľúbenými u žiakov sú záujmové útvary športového zamerania, kde žiaci majú možnosť vo svojom voľnom čase využiť vychádzky, turistiku, relaxačné cvičenia, psychohry, návštevy športových podujatí, návštevy posilňovne, aerobné cvičenia, kolektívne športové hry, argumentáciu, sledovanie videa, praktické výstupy a ukážky, nácvik činností, motiváciu, povzbudenie, tréning, barainstorming, inštruktáž, súťaž, kvíz, anketu, tematický a diskusný večer, praktickú činnosť, besedu s odborníkmi, rozbor, tvorivú dramatiku, hodnotovú analýzu, motivačné rozhovory a pod.

  Záujmové útvary:

 • Túlavé topánky
 • V zdravom tele zdravý duch
 • Zlatá rybka
 • Športom za zdravím
 • Kondičná kulturtistika
 • Tužme silu každú chvíľu
 • Vysoko za loptou